Gizlilik ve KVKK Politikamız

1. Veri Sorumlusu

NOATUM HOLDINGS S.L.U. (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili hizmet verdiğimiz ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz şirketlerin yetkilileri, çalışanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilişkili bulunduğumuz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel veri, tarafınıza ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarınıza, isteklerinize göre daha hızlı cevap verilebilmesi, sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi, bunları yapabilmek için analiz edilmesi ve size özel faydaların sunulabilmesi, izin tercihleriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket uygulamaları, istatistiki analizler yapılabilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grubu içerisinde bulunduğumuz yurt içinde ve yurt dışında bulunan NOATUM HOLDINGS, S.L.U. ile, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, vergi, muhasebe ve finans danışmanlık firmaları, hukuk büroları, IT firmaları, güvenlik firmaları, pazarlama firmaları, ulaştırma firmaları, olmak üzere iş ortağı çeşitli firma ve kişilerle paylaşabilir. KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yasal gereklere uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek amacıyla, yasaların öngördüğü sürece veya Şirket’in ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili kanuni süreler boyunca muhafaza edilir. Bu sürenin sonunda kişisel verileriniz Şirket tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

4. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, mevzuatta belirlenen sınırlar dâhilinde tarafınızdan ücret alınacaktır.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

5. Çerezler

Bu web sitesi, Web sitelerinin içeriğini ve kullanımını iyileştirmek için her iki tür çerez aracılığıyla(oturum ve kalıcı) toplanan bilgileri kullanır. Bu web sitesi çerez politikaları hakkında detaylı bilgiye “Yasal Tebligat” sekmesinde ulaşabilirsiniz.

 

6. İletişim

Haklarınızı kullanmak istediğinizde, kişisel verilerinize ilişkin talepte bulunmak istediğinizde veya bu haklar doğrultusunda kişisel verilerinizin güncellenmesi için, NOATUM HOLDINGS, S.L.U. (B85960722) ile Avenida de Italia, nº2 (C.T.C.) 28821 Coslada – Madrid (Spain) ya da NOATUM LOJİSTİK A.Ş. ile Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:6 Akel İş Merkezi B Blok Kat:-1, -2, 34805 Kavacık / Beykoz İstanbul adreslerinden ya da gdpr@noatummaritime.com e-mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.